Cláraigh le Cód Cleachtais Chóras Staidrimh na hÉireann (ISSCoP) 

Sa chuid seo liostáiltear na príomhbhearta nach mór a ghlacadh chun clárú le ISSCoP

1. Déanfaidh an Phríomh-Oifig Staidrimh teagmháil le húdaráis phoiblí a thiomsaíonn staitisticí oifigiúla. Tabharfaidh sí an tacaíocht agus an treoir atá ag teastáil maidir le ISSCoP.

2. Beidh ar údaráis phoiblí comhordaitheoir staidrimh a ainmniú ar a bhfuil an cúram monatóireacht a dhéanamh ar chaighdeáin i ndáil le tiomsú agus eisiúint staitisticí oifigiúla laistigh den údarás. Feidhmeoidh an comhordaitheoir mar phríomhtheagmhálaí idir an údarás poiblí agus an Phríomh-Oifig Staidrimh maidir le nithe a bhaineann le staitisticí oifigiúla.

3. Déanfar staitisticí oifigiúla a aithint nuair a théann Ard-Stiúrthóir na Príomh-Oifige Staidrimh agus an t-údarás poiblí i gcomhairle lena chéile.

4. An Próiseas Meastóireachta

  • Ceistneoir féinmheastóireachta atá le comhlánú ag an údarás poiblí.
  • Athbhreithniú piara neamhspleách. Beidh duine a bhfuil inniúlacht chruthaithe aige/aici i réimse an staidrimh oifigiúil i gceannas ar an bhfoireann athbhreithnithe piara agus beidh baill ó dhá eagraíocht ar a laghad ar an bhfoireann nach bhfuil nasc díreach acu leis an eagraíocht a bhfuil athbhreithniú á dhéanamh uirthi.
  • Déanfar bearta chun feabhas a bhaint amach a dhearadh i ndiaidh féinmheastóireacht agus athbhreithniú piara a bheith déanta d’fhonn aird a dhíriú ar na nithe cearta agus an dílseacht don chód cleachtais a neartú. Déanfar monatóireacht go rialta ar an dul chun cinn ar na bearta seo.

5. Foilseoidh an t-údarás poiblí ráiteas ar a shuíomh gréasáin ina míneoidh sé a dhílseacht do ISSCoP.

6. Liostálfar staitisticí oifigiúla ar shuíomh gréasáin ISSCoP faoi staitisticí oifigiúla.

7. Ba chóir athbhreithniú a dhéanamh go rialta ar thiomsú agus eisiúint staitisticí oifigiúla i gcomparáid le ISSCoP.

8. B’fhéidir go léireoidh Ard-Stiúrthóir na Príomh-Oifige Staidrimh tuairim ar chur i bhfeidhm ISSCoP.

9. Beidh de cheart ag údaráis phoiblí a thiomsaíonn staitisticí oifigiúla de réir ISSCoP a gcuid staitisticí oifigiúla a fhoilsiú faoi lógó ISSCoP.