Córas Staidrimh na hÉireann

Cuimsíonn Córas Staidrimh na hÉireann na codanna siúd den earnáil phoiblí a bhfuil baint acu le bailiú staitisticí oifigiúla (cibé acu, go díreach nó go hindíreach), le próiseáil, le tiomsú nó le heisiúint staitisticí oifigiúl. In Éirinn, is í an Phríomh-Oifig Staidrimh a tháirgeann staitisticí oifigiúla ach lasmuigh di táirgeann roinnt ranna rialtais, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí stáit iad, chomh maith.

Tá feidhm chomhordúcháin fhoirmiúil ag An Phríomh-Oifig Staidrimh a bhaineann leis an tseirbhís phoiblí i ndáil le staitisticí oifigiúla. Tá an fheidhm chomhordúcháin seo bunaithe i gcomhthéacs dlíthiúil sa reachtaíocht náisiúnta (An tAcht Staidrimh, 1993) agus in reachtaíocht an AE (Airteagal 17a de Rialachán 223/2009 arna leasú ag Rialachán 2015/759) araon.

 

Tá baint ar leith ag na forálacha seo a leanas den Acht Staidrimh leis an gCóras Staidrimh:

Alt 11

(1) Féadfaidh an Oifig socruithe a dhéanamh le húdaráis phoiblí agus daoine eile chun faisnéis a bhailiú, a thiomsú, a bhaint amach nó a scaipeadh chun críocha staidrimh.

(2) Coinneoidh an Oifig teagmháil dhlúth rialta leis na príomhúsáidirí agus na príomhsholáthróirí staidrimh.

Alt 30

(1) D’fhonn cabhrú leis an Oifig i bhfeidhmiú a feidhmeanna faoin Acht seo, féadfaidh an tArd-Stiúrthóir, trí fhógra a sheachadadh, a iarraidh ar aon údarás poiblí—

(a) a cheadú d’oifigigh staidrimh, gach tráth réasúnach, rochtain a bheith acu ar aon taifid atá faoina chúram, iad a iniúchadh agus cóipeanna a dhéanamh díobh nó sleachta a thógáil astu, agus

(b) cóipeanna nó sleachta as aon taifead den sórt sin a sholáthar don Oifig, má éilíonn aon oifigeach den sórt sin amhlaidh, agus déanfaidh an t-údarás poiblí, faoi réir fho-alt (2) den alt seo, aon iarraidh den sórt sin a chomhlíonadh saor in aisce.

 Maidir le fo-alt (2) den alt seo -

(a) ní bheidh feidhm aige maidir le taifid a bhaineann le Cúirt, leis an nGarda Síochána, le riarachán na bpríosún nó leis an Ombudsman nó le haon duine dá chuid oifigeach;

(b) ní bheidh feidhm aige maidir le taifid liachta nach bhfuil ar fáil go poiblí ach amháin le comhaontú an Aire Sláinte;

(c) beidh éifeacht leis i ngach cás eile d’ainneoin aon ní atá in aon achtachán seachas forálacha chun ord poiblí nó slándáil an Stáit a chosaint.

Alt 31

(1) Féadfaidh an tArd-Stiúrthóir a iarraidh ar aon údarás poiblí dul i gcomhairle leis agus comhoibriú leis chun gealladh thaifid an údaráis mar fhoinse faisnéise staidrimh a mheasúnú, agus, más cuí agus más indéanta sin, a mhodhanna agus a chórais taifeadta a fhorbairt chun críocha staidrimh, agus déanfaidh an t-údarás poiblí aon iarraidh den sórt sin a chomhlíonadh, a mhéid atá na hacmhainní ann chuige sin.

(2) Má bheartaíonn aon údarás poiblí aon chóras a thabhairt isteach, a athbhreithniú nó a leathnú, ar córas é chun faisnéis a stóráil agus a aisghabháil, nó suirbhéireacht staidrimh a dhéanamh rachaidh sé i gcomhairle leis an Ard-Stiúrthóir agus glacfaidh an t-údarás poiblí le haon mholtaí a dhéanfaidh an tArd-Stiúrthóir le réasún i ndáil leis an togra.