Nuacht faoi Chód Cleachtais Chóras Staidrimh na hÉireann (ISSCoP) 

Eagraíochtaí a bhfuil Cód Cleachtais Chóras Staidrimh na hÉireann curtha i bhfeidhm acu (faoi Márta 2017)

 

An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt

 

An Roinn Sláinte

 

An tSeirbhís Phromhaidh

 

An Roinn Coimirce Sóisialaí

 

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

 

SOLAS (An tSeirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna)

 

Seirbhís Fuinnimh Inmharthana na hÉireann

 

An tÚdarás um Ard-Oideachas

 

Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann

 

An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil

 

An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

 

Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta

 

An tÚdarás um Chosaint Iascaigh Mhara

 

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

 

 

 

Seoladh an Chód Cleachtais

Seoladh Cód Cleachtais Chóras Staidrimh na hÉireann (ISSCoP) ag siompóisiam staidrimh ar Safeguarding Trust in Official Statistics (Muinín i Staitisticí Oifigiúla a chosaint) a reáchtáladh ag Cumann Staidrimh agus Fiosraithe Shóisialta na hÉireann in Acadamh Ríoga na hÉireann, 19 Sráid Dhásain, Baile Átha Cliath 2 ar an 21 Samhain 2013.

Thug na cainteoirí cuntas ina gcuid páipéar ar chúlra an Chóras Staidrimh in Éirinn agus ar an gcúis gur forbraíodh Cód Cleachtais.

Na cainteoirí:

  • Walter Radermacher, Ard-Stiúrthóir, Eurostat (2008-2016)

  • Pádraig Daltún, Ard-Stiúrthóir, An Phríomh-Oifig Staidrimh

  • Patricia O’Hara, cathaoirleach an Bord Náisiúnta Staidrimh agus ball de Bhord Comhairleach um Rialachas Staidrimh Eorpach

  • Martin Fraser, Ard-Rúnaí, Roinn an Taoisigh